пакость

пакость
ПАКОСТ|Ь (366), И с.
1.Вред:

Алкотѹ и жѧждѫ х҃а дѣлѧ люби. ѥлико бо пакость тѣлѹ твориши. Изб 1076, 49; иди и бѹди въ келии своѥи. и ѿселѣ не имѹть ти никоѥ˫аже пакости створити лѹкавии бѣси. ЖФП XII, 44в; и много пакости творѧше домомъ ихъ. и села ихъ потрати. ЛН XIII2, 34 (1167); ˫ако безмолъствѹющю. ми въ келии. и не имѹщю дѣла по имени. бываѥть ми пакость. (βλοβη) ПНЧ 1296, 176 об.; и ѥгда тѧ ѹзрѧть сиѥ сътворша. пакость приимѹть. Там же, 179; и ничтоже бо тако пакостьно. ˫ако же совокуплѧ˫а злыхъ. елико бо нѹжа не възможе. любы възможе многажды и въ пакость. и въ пользѹ. ПНЧ к. XIV, 23в; ни на пользѹ братѹ ни себѣ на пакость. Там же, 29г; Алкоту и жажю х(с)а ра(д) люби. елико бо пакость твориши тѣ||лу. ЗЦ XIV/XV, 70в–г; ˫Акоже ѿ оскомины пакость зѹбомъ и дымъ ѡчима, тако и безаконие требѹющiмъ его. (βλαβερόν) Пч н. XV (1), 1; аще кто вра(ч) хощеть накормитi болноѥ тѣло, большꙊ пакость створить (βλοψεις) Там же, 101 об.;

|| зло:

не сътворить ти пакости богатьство твоѥ. Изб 1076, 24; Аште имамъ чл҃вка вѣръна ти ми пакость сътворить. ти не могѹ сѧ съ нимь съмирити. или цѣловати ѥго. (ϑλίψαντα) Там же, 192; жилище бѣсомъ ѥсть. тѣмь же и многѹ пакость тѹ творѧть въ нѥмь. ЖФП XII, 54б; что ми о богатины златолюбьци пакости дѣѥте… акы злодѣ˫а съвѧзаѥте. (συμποδίζετε!) СбТр XII/XIII, 12 об.; людьѥ мои чимь вы обидѣхъ. никоѥ˫аже вы пакости сътворихъ. (παρηνώχλησα) Там же, 187 об.; и створисѧ пакость велика. много добрыхъ. мужь избиша. ЛН XIII2, 13 об. (1131); како молѧ||шесѧ за творѧща˫а ѥмѹ пакости. и како видѣ ст҃ыи раи. ПрЛ 1282, 53в–г; азъ || же гл҃ю вамъ. любите врагы ваша и молите за творѧща˫а вамъ пакость… добро творите ненавидѧщимъ васъ. (ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων) ПНЧ 1296, 85–85 об.; Един же мнихъ несвершенъ ѹмомь много пакости дѣ˫аше ему. ѹкоризными прозвищи нарица и и помъ˫ами обливаше его. ПрЮр XIV2, 164а; и велiку пакость створиша ино ратнии ино свои. и манастырѣ ѿторгаша. и села пожгоша. и ѡгороды всѣ присѣкоша. ЛЛ 1377, 111 (1151); со лживы(м) миромь живуще велью пакость землѧ(м) творѧть. Там же, 137 (1187); близъ же града того озеро бѣ превелико. в немьже живѧше змии превели(к). и многу пакость творѧше чл҃вкмъ страны то˫а. Пал 1406, 177г;

|| беда:

аще кто имать пакость. да не потаить ѥ˫а. но да ˫авить ю первои имущимъ и тѣми възвѣститьсѧ. (λυπηρόν) ФСт XIV/XV, 119а;

|| скверный поступок:

се бо пакы бысть пакость твор˫ащемъ бѣсомъ… овогда мѹкѹ расыпающе овогда же положеныи квасъ на състроѥниѥ хлѣбомъ разливаахѹ. и инѹ мъногѹ пакость твор˫аще бѣша. ЖФП XII, 38в; аще ли они [обидчики] намъ тако же пакостѧть. мы бываѥмъ пакости тѣхъ виновни. (τῆς βλοβης) ПНЧ 1296, 23 об.; и створи ѥму пакость ди˫аволъ. ѹрути свѣтилникъ и ѹгаси и. Пр 1383, 42б; она [египтянка] же паде на лици своѥмъ предъ ногама моима. и плакасѧ и обѣща ми сѧ. не творити пакости. Пал 1406, 97г;

|| искушение, соблазн:

Не боисѧ пакости сотонинъ. немоштьны бо сѹть (τὸν πειρασμόν) Изб 1076, 113 об.; ˫ако таковомѹ паче вьсѣхъ зѣло завидить сотона. да инѣми и собою пакости ѥмꙊ творить. да бы съгрѣшилъ. СбТр XII/XIII, 57; нѹжа ѥсть за дш҃вную пакость. ѿсекати беседы ихъ [иноков с мирянами] не сгла(с)но бо. житиѥ чернечькоѥ житии миръскоѥ. КН 1285–1291, 510а; Аще имаши любовь съ братомь. || свѣсть свою разѹмѣѥши. ˫ако пакость дш҃ьвнѹю имѣ˫а. ѿсѣци его ѿ собе. ПНЧ к. XIV, 23в–г; да изволить тво˫а ст҃ость приити в нашю весь. и молитисѧ ѡ насъ. ˫ако зѣло дь˫аволъ пакости дѣеть намъ. (πειροζει) СбТр XIV/XV, 160 об.;

|| ущерб:

масло же ѥсть ѿ ракы трикраты въ ѹста вълиѧвъ. пагѹбьныи ѡнъ. избльва ѥдъ. и сп҃сениѥ собѣ ѡбрѣте. пребывъ всь безъ врѣда и безъ пакости. (ἀβλαβής) ЖФСт к. XII, 155; Аще кто (с)творить ѡконьце ѿ негоже дымъ исходе пакость творить. превыше. живѹщимъ. могѹть пакость приѥмлющеи възбранити ѥмѹ по закономь. (καταβλοπτῃ) КР 1284, 319б.

2. Препятствие, помеха:

Глѹхъ же сы и слѣпъ. да не бываѥть еп(с)пъ. не ˫ако осквьрнѥнъ. нъ да цр҃квьныимъ пакости не бѹдеть. (μὴ παρεμποδίζοιτο) КЕ XII, 19б; како же си оного полѹ сѹдѹ. извѣсть бѹдеть къ нѥмѹже съвѣдѣтель. нꙊжьна˫а лицѧ. или ѥстьства ради. или немощи ради старости. или многыими инѣми пакостьми изнести не могѹть. (ἐμποδισμοῖς) Там же, 175а; ать перевезѹть немецьскии гость и смолнѧны с товаромь. а никтоже иметь имъ пакостити. зане в тои пакости велика пагѹба бываеть ѿ погани. смолнѧномъ и немцомъ. Гр 1229 сп. 1270–1277 (смол.); без пакости

в роли нар. Беспрепятственно:

такоже ходити нѣмьчьмь и гтѧномъ. в новъгородъ. безъ пакости. не ѡбидимъ никымже. Гр 1191–1192 сп. 1259–1262 (новг.); новгороцмъ гостити. на гоцкыи берегъ. бес пакости. а нѣмцьмъ и гтъмъ гостити. в новъгородъ бес пакости. Гр 1259–1263 (новг.); Латинескомѹ ѥсть вълно. ѹ смольнеске. которыи товаръ хъчьть кѹпити. бес пакости. Гр 1229 сп. 1277–1279 (смол.); и власть на нихъ имѣти || бес пакости. КР 1284, 240–241; азъ [Даниил] ѹбо надѣюсѧ бес пакости преити. ПНЧ 1296, 144; увѣдаи вѣдаи [так!] пущаю ли роже новогороцамо безо пакости. ГрБ (твер.) № 2, XIII/XIV; а посломъ. новгородьскымъ. и новгородьцемъ ѣздити. сквозѣ михаилову волость. бес пакости. Гр 1318 (новг.); а гости гостити по сѹждальскои земли новгородьскомѹ. бес пакости без рѹбежа. по ц(с)рвѣ грамотѣ. Гр 1327 (новг.).

3. Разорение, грабеж, разбой:

i мно(г) створи пакости по низовьскоi земли. мно(г) посѣче хр(с)ть˫анъ. а iны(х) поведе въ ордѹ. ЛН ок. 1330, 162 об. (1322); да запрѣтить кнѧзь люде(м) своимъ. приходѧщи(м) Руси здѣ. да не творѧ(т) пакости. в селѣхъ и въ странѣ нашеи. ЛИ ок. 1425, 12 об. (907); входѧ ж(е) Русь в городъ да не творѧ(т) пакости. Там же, 19 об. (945).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "пакость" в других словарях:

  • ПАКОСТЬ — жен. (от касть, кость, скверна, и предлога па; того же корня: пачкать; пакша и пакоща, по понятию о десной и о шуей. опако, изнанкой; кащей и пр., напр. в заговорах: Чтоб прошла ему во все кости и пакости; посему Шимкевич. напрасно принял… …   Толковый словарь Даля

  • пакость — Касть, кастить, костить, пакость. Процессы омонимического уравнения слов, их семантической ассимиляции и контаминации ярко выступают и при литературном освоении диалектизмов. Пример история слова костить. В академическом «Словаре современного… …   История слов

  • пакость — См. низкий... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. пакость гадость, низкий; мерзопакость, укоризна, дрянь, погань, свинство, гнусь, низость, оскорбление, скверна, паскудство,… …   Словарь синонимов

  • ПАКОСТЬ — ПАКОСТЬ, пакости, жен. (разг. фам.). 1. Причиненный кому чему нибудь умышленно вред, неприятность. «На моей совести нет ни единой пакости.» Салтыков Щедрин. «Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую то пакость.» Чехов. «Старалась …   Толковый словарь Ушакова

  • Пакость — Пакость: Пакость город в Польше. Пакость синоним подлости …   Википедия

  • ПАКОСТЬ — ПАКОСТЬ, и, жен. (разг.). 1. Предмет, вызывающий отвращение. Притащил с помойки какую то п. 2. Гадкий поступок с целью повредить кому н.; отвратительные слова. Сделать п. кому н. Говорить пакости. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

  • пакость — ж., диал. капость, укр. пакiсть, род. п. кости, блр. пакосць, др. русск., ст. слав. пакость ἀπόνοια, τυραννίς (Супр.), болг. пакост вред , сербохорв. па̏ко̑ст злоба , словен. pakost превратность , чеш. раkоst᾽ пакость , польск. раkоsc, в. луж., н …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ПАКОСТЬ — Выгонять/ выгнать с пакости кого. Кар. Прогонять животное, портящее посевы, пастбища. СРГК 4, 374. Ходить по пакостям. Кар. Неодобр. Вредить кому л. СРГК 4, 374. В пакость забраться (попасть, ходить). 1. Новг. Неодобр. Портить, повреждать что л.… …   Большой словарь русских поговорок

  • пакость — в древнерусском языке существовали слова «пако» и «опако». Первое означало «опять, вновь», второе «назад», а выражение «на опако» «наоборот, напротив». Если все время, опять и вновь кто то поступает против твоих желаний, наперекор им, то и… …   Занимательный этимологический словарь

  • пакость — па/кість, кості, ж., розм. Те саме, що капость. Робити пакость …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»